Τι είναι ο καταρράκτης

Ο καταρράκτης είναι μια πολύ συχή πάθηση του ματιού. Με την πάροδο της ηληκίας ο φακός που έχουμε μέσα στο μάτι μας υφίσταται αλλαγές που τον κάνουν λιγότερο διαυγή. Όταν ο φακός αυτός γίνει θολός τότε λέμε ότι υπάρχει καταρράκτης. Με τον καιρό ο καταρράκτης επιδεινόνεται και η όραση γίνεται θολότερη.

Σε ποια ηλικία εμφανίζεται ο κατραρράκτης;

Ο μέσος όρος της ηλικίας στην οποία ο καταρράκτης επηρεάζει σημαντικά την όραση είναι τα 65 με 70 έτη, χωρίς όμως αυτό να σημαίνει οτι δέν μπορεί να εμφανιστεί νωρίτερα ή αργότερα. Σε σπάνιες περιπτώσεις μπορει να υπάρχει θόλωση του φακού απο τη νεανική ηλικία και τότε μιλάμε για νεανικό καταρράκτη.

Ποια είναι τα αίτια του καταρράκτη;

Με μεγάλη διαφορά η συχνότερη αιτία της εμφάνισης καταρράκτη είναι η ηλικία. Υπάρχουν όμως και άλλες καταστάσεις οι οποίες στην ουσία επιταχύνουν την εξέλιξη του. Μια απο αυτές ειναι ο σακχαρώδης διαβήτης, αλλά και κάποια φάρμακα, με κυριότερα τα στερεοειδή. Ορισμένες επεμβάσεις στο μάτι καθώς και πιθανοί τραυματισμοί μπορούν να επιταχύνουν την εξέλιξη του καταρράκτη.

Τι αισθάνεται ένας ασθενής με καταρράκτη; Ποια είναι τα συμπτώματα;

Ο καταρράκτης δεν πονάει και δεν ενοχλεί κατά κανέναν άλλο τρόπο παρά μόνο με την προοδευτική Θόλωση της όρασης που προκα­λεί. Εξελίσσεται αργά και συνή­θως συνυπάρχει με ξεθώριασμα των Χρωμάτων. Το πρώτο πράγ­μα για το οποίο παραπονούνται οι ασθενείς με καταρράκτη είναι η ενόχληση από τα έντονα φώτα. Χαρακτηριστικό είναι το θάμπω­μα που δημιουργούν τα φώτα από τα διερχόμενα αυτοκίνητα τη νύχτα. Αυτός είναι και ο λόγος που οι επαγγελματίες οδηγοί ή άνθρω­ποι που οδηγούν συχνά τη νύχτα χειρουργούνται σε μικρότερη ηλι­κία προκειμένου να είναι ασφα­λείς. Αλλο πάλι συχνό σύμπτωμα είναι η παρουσία δεύτερου ειδώ­λου ή μίας σκιάς, ακριβώς δίπλα στο αντικείμενο που βλέπουμε και η οποία παραμένει ακόμα και όταν έχουμε το ένα μάτι ανοιχτό.

Θεραπεία

Είμαστε ευτυχείς που η θερα­πεία του καταρράκτη έχει πλέ­ον απλοποιηθεί σημαντικά. Σε μια επέμβαση που διαρκεί κατά μέσο όρο 10 με 20 λεπτά κά­νουμε μια μικροσκοπική τομή, αφαιρούμε του θολό φακό και στη Θέση του βάζουμε έναν και­νούργιο διαυγή. 0 φακός αυτός έχει τη δυνατότητα να διορθώ­σει και μυωπία/υπερμετρωπία/ αστιγματισμό, δίνοντας στον ασθενή τη δυνατότητα να μη φοράει γυαλιά για μακριά μετά το τέλος της επέμβασης.

Πότε προχωράμε σε θεραπεία;

Στη Θεραπεία προχωράμε μόνο όταν ο άνθρωπος αισθανθεί ότι η όρασή του έχει μειωθεί ση­μαντικά. Εφόσον, η όραση είναι ικανοποιητική και δεν υπάρχει άλλο παθολογικό εύρημα δεν χρειάζεται να υποβληθεί σε επέμ­βαση. Οι περισσότεροι ασθενείς οδηγούνται στον ιατρό και ζητά­νε μία λύση όταν ο καταρράκτης αρχίζει να επηρεάζει σημαντικά την καθημερινότητά τους. Υπάρ­χουν βέβαια και περιπτώσεις στις οποίες ο ασθενής, λόγω της πολύ βραδείας μείωσης της όρασης, δεν αντιλαμβάνεται ότι η όρασή του έχει μειωθεί σημαντικά. Σε τέτοιες καταστάσεις ο ασθενής ενημερώνεται από τον ιατρό τι ποσοστό της όρασης έχει χαθεί με βάση την κλίμακατου Snellen, δη­λαδή στον πίνακα στον οποίο του ζητάμε να διαβάζει τα νούμερα.

Σε ποιες περιπτώσεις δεν να πρέπει να καθυστερήσουμε την επέμβαση;

Ο φυσικός φακός του ματιού μας όσο προχωράει ο καταρράκτης εκτός από πιο Θολός γίνεται και πιο σκληρός. Αυτό σημαίνει ότι η ενέργεια που θα χρειαστεί για να τον αφαιρέσουμε γίνεται μεγαλύ­τερη άρα και η επιβάρυνση του ματιού γίνεται προοδευτικά όλο και μεγαλύτερη. 'Ετσι, σε ορισμέ­νες παθήσεις λόγω των οποίων η επέμβαση ενδέχεται να είναι λίγο πιο περίπλοκη, υπάρχει η σύστα­ση η αφαίρεση του καταρράκτη να γίνεται νωρίτερα. Συχνότερες τέτοιες παθήσεις είναι ο σακχα­ρώδης διαβήτης, κάποιες μορφές γλαυκώματος, το σύνδρομο ψευ­δοαποφολίδωσης αλλά και κά­ποιοι ιδιαίτεροι τύποι καταρράκτη.

Ποια είναι η πιο σύγχρονη μέθοδος αφαίρεσης;

Η πιο σύγχρονη μέθοδος παγκο­σμίως λέγεται φακοθρυψία. Στην ουσία χρησιμοποι­ούμε έναν πολύ εξελιγμένο υπέ­ρηχο ο οποίος Θρυμματίζει και ταυτόχρονα αναρροφεί τον θολό φακό του ματιού. Τα τελευταία χρόνια υπάρχει και η δυνατότητα τα τμήματα της επέμβασης που γίνονται με το ανθρώπινο χέρι να γίνουν με ένα Laserτo οποίο λέγε­ται Femtosecond. Η επέμβαση και στις δύο περιπτώσεις γίνεται μέσα από μικροσκοπική τομή ώστε να μειωθεί στο ελάχιστο η μετεγχει­ρητική περίοδος και φυσικά είναι εντελώς ανώδυνη.

Τι περιλαμβάνει ο προεγχειρητικός έλεγχος;

'Ενα από τα πολύ ευαίσθητα ση­μεία της επέμβασης είναι ο προ­εγχειρητικος έλεγχος. 0 πλήρης και ενδελεχής προεγχειρητικός έλεγχος μάς εξασφαλίζει την καλή έκβαση του χειρουργείου. Μέσα από ένα πλήθος εξειδικευμένων και εξατο­μικευμένων εξετάσεων που πραγ­ματοποιούμε, διασφαλίζουμε την μετεγχειρητική υγεία αλλά και καλή οπτική οξύτητα του ασθενή.

Τι είναι αυτό που θα πρέπει να προσέξω μετεγχειρητικά;

Με τη μέθοδο που εφαρμόζουμε μπορεί κανείς μετά από τις πρώτες 7 ημέρες να σκύψει και να σηκώσει βάρος ή να κάνει οτιδήποτε άλλο επιθυ­μεί. Αυτό που οφείλει να αποφύ­γει κανείς είναι υα τρίψει ή να ρίξει νερό στα μάτια του για τις πρώτες 7 ημέρες. Σημαντική είναι επίσης και η σωστή χρήση των αντιβιοτι­κών κολλυρίων όπως αναγράφε­ται στις μετεγχειρητικές οδηγίες. Αυτός είναι και ο χρόνος που απαι­τείται για να αντιληφθεί ο ασθενής τη σημαντική βελτίωση στην όρα­σή του, αν και στις περισσότερες περιπτώσεις αυτή είναι εμφανής ήδη απότην πρώτη ημέρα.

Facebook timeline

Αναζήτηση στο blog